Algemene voorwaarden Bauer Basics

Bauer Basics is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32098622 en is gevestigd aan de Akkerweg 6 (1251 ZL) te Laren.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Bauer Basics is de eenmanszaak van L. Bauer.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 4. Consument: Natuurlijk persoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Koper: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Verkoper: de aanbieder (groothandel) van sieraden aan Koper, hierna: Bauer Basics.
 7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
 8. Producten: de producten die door Bauer Basics worden aangeboden zijn sieraden.
 9. Overeenkomst: de koopovereenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Bauer Basics.
 10. Website: de website die Bauer Basics gebruikt is https:// www.bauerbasics.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Bauer Basics en iedere Overeenkomst tussen Bauer Basics en een Koper en op elk Product dat door Bauer Basics wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bauer Basics aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Bauer Basics zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Bauer Basics is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten

met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 2. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Bauer Basics gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Bauer Basics is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd, of doordat Bauer Basics een factuur stuurt op basis van hetgeen door Koper is afgenomen en ter plekke is schriftelijk is vastgelegd. Niettemin heeft Bauer Basics het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Bauer Basics gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Bauer Basics niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Bauer Basics kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Koper is niet verplicht een minimum aantal producten af te nemen. Indien dit in het aanbod is opgenomen, is Koper verplicht het verplichte minimum aantal producten af te nemen. Afwijking hiervan is niet mogelijk.
 5. Levertijden in offertes van Bauer Basics zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bauer Basics niet tot levering van een deel van de in de aanbieding

of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 1. In beginsel worden er geen aanbiedingen gedaan. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op- is-op-principe zoals aangegeven in het aanbod.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard door het betreffende product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door (Ver)koper in persoon, via de Website, per e-mail, telefonisch, Instagram (DM), WhatsApp en Facebook (Messenger) gedaan worden.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Bauer Basics, zal Bauer Basics

de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen. Indien de overeenkomst telefonisch tot stand is gekomen, zal Bauer Basics de bestelling per e-mail bevestigen en een factuur sturen naar Koper met daarop zijn (telefonische) bestelling.

 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Bauer Basics daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 2. Bauer Basics is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 3. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Bauer Basics die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
 4. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing. Het herroepingsrecht is voor een Consument niet van toepassing indien de diensten en/of producten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf gebruikt kunnen worden. Consumenten kunnen de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Indien Bauer Basics kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst is Koper gehouden om deze kosten te voldoen. Producten die wegens hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 4A Duurtransacties

 1. Koper, zijnde een Consument, kan een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van een maand en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels. Indien Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt kan hij deze overeenkomst slechts met een opzegtermijn van drie maanden, conform de overeengekomen opzeggingsregels opzeggen.
 2. De opzegging van de bovengenoemde overeenkomst, kan door Koper opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Koper is aangegaan.
 3. Een overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van producten, eindigt automatisch na afloop

van de laatste levering.

 1. Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de overeenkomst na een jaar te allen tijde door Koper opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bauer Basics zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bauer Basics het recht

bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bauer Basics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bauer Basics worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bauer Basics zijn verstrekt, heeft Bauer Basics het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 2. Bauer Basics kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 3. Bauer Basics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Bauer Basics is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bauer Basics bekend was.
 4. Koper vrijwaart Bauer Basics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
 5. Indien en voor zover Bauer Basics, door welke reden dan ook, de door Koper geplaatste order niet kan

leveren, is klant slechts gerechtigd om de groothandelswaarde van de producten te ontvangen.

Artikel 6 Levering

 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Bauer Basics.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Bauer Basics of er door andere omstandigheden buiten de macht van Bauer Basics enige vertraging ontstaat, heeft Bauer Basics recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Bauer Basics schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Bauer Basics gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Bauer Basics of een externe vervoerder is Bauer Basics, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de Koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
 7. Indien Bauer Basics gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Bauer Basics ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien Bauer Basics een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Bauer Basics levert, indien

het product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product binnen 5 werkdagen op het door Koper in Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat wordt. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. De uiterlijke termijn waarop bestellingen uitgevoerd worden bedraagt 8 weken indien de sieraden niet op voorraad zijn. Deze termijn is afhankelijk van de productietijd van de sieraden.

 1. Bauer Basics is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Bauer Basics is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 2. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald waarvan de betalingstermijn van 10 dagen is verstreken.
 3. Bauer Basics behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling

bestaat.

Artikel 6A Verpakking en transport

 1. Bauer Basics verbindt zich jegens de Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de

verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 1. Elke Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Bauer Basics niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een opdrachtgever niet het recht tot annulering van de order/ bestelling worden ontleend. Ook aan een wijziging  van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van octrooien, merken en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.
 2. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper zijnde een Bedrijf.
 3. Indien Koper overeenkomt dat de bestelde zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland geleverd zullen worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig voor rekening van Koper.

Artikel 7 Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Bauer Basics erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Bauer Basics te worden gemeld op leonie@bauerbasics.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van acht dagen na levering (voor Consument is deze termijn 14 dagen). Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 • Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de zakelijke Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bauer Basics op de wijze zoals door Bauer Basics aangegeven. Bauer Basics heeft het recht om producten waarvan de verpakkingszegel c.q. hygiënezegel is verbroken, te weigeren.
 • Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Bauer Basics, conform de retourinstructies van Bauer Basics. Creolen oorhangers zijn wegens hygiënevoorschriften uitgesloten van het herroepingsrecht.
 • Indien Koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten daarvan voor zijn rekening.
 • Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres Noolseweg 30A, 1261 ED te Blaricum (Nederland).
 • Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na

ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

 1. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 2. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan Bauer

Basics te wijten is, zal Bauer Basics na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Bauer Basics.

 1. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper zelf de verkeerde producten heeft besteld, dan wel verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product.

Artikel 8 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede

verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor consumenten wordt de prijs inclusief btw getoond.

 1. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst. Afscheep of aflevering komen ten gunste of ten laste van Koper.
 2. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Bauer Basics geen invloed heeft, kan Bauer Basics deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 3. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Bauer Basics naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 9 Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf per bankoverschrijding te geschieden of per vooruitbetaling op factuurbasis waarbij Koper binnen 10 dagen de factuur dient te betalen in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op. Voor consumenten is het tevens mogelijk de sieraden door middel van een “Tikkie” te betalen.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient deze kosten ineens, te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens

van Bauer Basics. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Bauer Basics een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Bauer Basics op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 2. Bauer Basics heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in

mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bauer Basics kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Bauer Basics kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 1. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 10 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper (indien Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Bauer Basics zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Consumenten zullen eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raken, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.
 3. Indien Bauer Basics meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Bauer Basics geleverde zaken, blijven eigendom van Bauer Basics totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Bauer Basics gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere

wijze te bezwaren.

 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Bauer Basics zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 2. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 3. De door Bauer Basics geleverde zaken, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 4. Voor het geval dat Bauer Basics zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bauer Basics of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bauer Basics zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Bauer Basics heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper

nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Bauer Basics. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Bauer Basics de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.

 1. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan

Bauer Basics worden vergoedt door Koper.

Artikel 11 Garantie

 1. Bauer Basics staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De feitelijke houdbaarheid van het product kan niet gegarandeerd worden. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.
 2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Bauer Basics is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Bauer Basics de zaak binnen redelijke termijn

na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Bauer Basics, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Bauer Basics te retourneren en de eigendom aan Bauer Basics te verschaffen.

 1. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bauer Basics, Koper of derden wijzigingen

hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

 1. Indien de door Bauer Basics verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 12 Gebruiksvoorschriften

 1. De gebruiker van de sieraden dient de sieraden zorgvuldig te bewaren, uit het zonlicht en op een droge plek. Bij voorkeur dienen de sieraden in het meegeleverde stoffen Bauer Basics zakje bewaard te worden.
 2. In verband met de natuurlijke materialen dient de Gebruiker niet met de sieraden te gaan zwemmen, douchen,

sporten en/of slapen. Ook dient gebruiker rekening te houden met (schadelijke) stoffen van make-up, parfum, verzorging- en reinigingsproducten die de sieraden kunnen aantasten en/of beschadigen. Indien gebruiker in deze situaties de sieraden draagt, kunnen de sieraden kleur verliezen, schade oplopen of op een andere manier aangetast worden. In geen van deze gevallen heeft de gebruiker recht op gratis herstel of reparatie en vervalt de garantie.

 1. Gebruiker en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van de sieraden.
 2. Een Koper en/of Gebruiker kan ten gevolge van een hogere zuurgraad (van nature of door alcohol- of medicijngebruik) van haar huid eerder verkleuringen krijgen op de oorbellen.
 3. Ondanks dat de creolen gemaakt zijn van edelstaal (kwaliteit 318L) en daardoor niet snel verkleuren, wordt

aangeraden om eerst parfum, haarlak, make-up e.d. aan te brengen, alvorens de oorbellen in te doen.

Artikel 13 Herstel en reparatie

 1. Indien binnen een half jaar na aankoop van de sieraden kleine beschadigingen zijn ontstaan zoals losgelaten lijm, steentjes, schakels, heeft een Gebruiker recht op gratis herstel.
 2. Na het verstrijken van zes maanden na de aanschaf, kunnen de oorbellen ter reparatie opgestuurd worden

naar Bauer Basics waarna reparatie plaatsvindt op kosten van de Koper en/of Gebruiker.

 1. Indien sprake is van schade aan een van de oorbellen kan een gebruiker beide oorbellen toesturen ter reparatie zodat Bauer Basics rekening kan houden met minimale kleur- en patroonverschillen. Het staat ter uitsluitende oordeel van Bauer Basics om een nieuwe set oorbellen te sturen of het repareren van een oorbel. Indien gekozen wordt voor het opsturen van een nieuwe set, wordt hiervoor de prijs van één oorbel gerekend. De verzendkosten van de herstelde oorbellen komen voor rekening van de Koper en/of Gebruiker.
 2. Voordat sieraden opgestuurd worden aan Bauer Basics ter herstel of vervanging, dient een Gebruiker en/ofKoper eerst contact op te nemen met Bauer Basics via leonie@bauerbasics.nl, om een beoordeling te krijgen van de schade. Indien een akkoord voor herstel of vervanging is ontvangen kan Koper en/of Gebruiker de sieraden verzenden ter reparatie aan Noolseweg 30A, 1261 ED te Blaricum (Nederland). De verzendkosten zijn voor rekening van Gebruiker en/of Koper.
 3. Indien ten gevolge van de reparatie kleine en/of nauwelijks waarneembare beschadigingen zijn opgetreden bij de sieraden, is Bauer Basics hiervoor niet aansprakelijk, en is Bauer Basics niet gehouden om voor vervanging te zorgen.
 4. Wanneer de Creolen niet meer goed sluiten, is er waarschijnlijk te hard op het palletje gedrukt. Dit kan een Gebruiker zelf verhelpen door voorzichtig met de duimnagel het palletje weer omhoog te duwen, totdat de oorbel weer klikt.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Bauer Basics is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Bauer Basics bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze

nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Bauer Basics gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.

 1. Voorts is Bauer Basics bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bauer Basics op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Bauer Basics de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Bauer Basics behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid

1.Indien het uitvoeren van overeenkomst door Bauer Basics leidt tot aansprakelijkheid van Bauer Basics jegensKoper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Bauer Basics inrekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door deverzekeringsmaatschappijmaximaal wordtuitgekeerd per gebeurtenisper jaar.

 • Bauer Basics is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Bauer Basics geleverde producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 • Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het importeren van de producten van Bauer Basics indien

en voor zover de (ingrediënten van de) producten niet legaal zijn in het land waar Koper woont, het land waar Koper het product aangekocht heeft, of het land waarin Koper het product importeert. Koper dient zich te onthouden van de aankoop indien dit product niet legaal is zoals in de eerdergenoemde situaties beschreven. Elke schade die door Bauer Basics ten gevolge van het handelen of nalaten van Koper geleden wordt, wordt verhaald op Koper, een en ander vermeerderd met een aanvullende schadevergoeding.

 1. Bauer Basics is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 2. Bauer Basics is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 3. Bauer Basics staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Bauer Basics verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 4. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Bauer Basics vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Bauer Basics binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 5. Bauer Basics wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten welke door Bauer Basics worden aangeboden dienen enkel conform de gebruiksvoorwaarden gebruikt te worden. Bij twijfel dient een Koper en/of gebruiker contact op te nemen met Bauer Basics.
 6. Het is voor eigen risico en verantwoordelijkheid van een Gebruiker om te testen of er een allergische reactie

optreedt. Bauer Basics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze allergische reactie.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Bauer Basics verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.

Artikel 17 Overmacht

 1. Bauer Basics is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Bauer Basics, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Bauer Basics zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, ( v) elektriciteitsstoring, ( vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Bauer Basics en

(xi) overige situaties die naar het oordeel van Bauer Basics buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 1. Bauer Basics heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bauer Basics zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 1. Voor zo veel Bauer Basics ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bauer Basics gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Bauer Basics berusten uitsluitend bij Bauer Basics en worden niet overgedragen aan Koper en/of Gebruiker.
 2. De naam “Bauer Basics” is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder

nummer 0984324.

 1. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Bauer Basics rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bauer Basics. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Bauer Basics opgeleverde zaken, dient Bauer Basics expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 2. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Bauer Basics rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 3. Indien Koper een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Bauer Basics vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Koper Bauer Basics hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Bauer Basics en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Bauer Basics op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Bauer Basics zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Bauer Basics niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Bauer Basics en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen

derden op.

Artikel 20 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Bauer Basics gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) enzaldezeslechtsconformdeprivacy-statementgebruiken.IndiendaaromgevraagdzalBauerBasicsdebetrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatiekunnenper e-mail gesteld worden aan op leonie@bauerbasics.nl.
 2. Indien Bauer Basics op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 21 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Bauer Basics of anderszins klachten heeft overde koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken nadebetreffendeaanleidingdietotdeklachtheeftgeleidtemelden.Klachtenkunnengemeldwordenvia leonie@bauerbasics.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Bauer Basics de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Bauer Basics zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Bauer Basics en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst

daarvan steeds doorslaggevend.

 1. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Bauer Basics en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Midden-Nederland regio Gooi en Vechtstreek, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Winkelmand 0

Categoriën

Overig

Advies nodig?

Stuur een berichtje met daarin je vraag en bijvoorbeeld een foto van de outfit waar je oorbellen bij zoekt. Wij sturen je de volgende dag een aantal suggesties en komen samen met jou tot de beste match!